Ngữ pháp

Phân biệt 在 và 着

Phân biệt 在 và 着

1. 着 Từ loại: Trợ từ Cách dùng: Động từ + 着: Biểu thị động tác đang duy trì, hoặc sự duy trì của trạng thái, nghiêng về miêu tả người, sự vật sự việc Ví dụ: 他们正谈着话呢。/Tāmen zhèng tán…

Đọc tiếp