别留客人来吃饭!

爸爸陪客人聊天,小强有话要说。

爸爸见了说:“别那么鬼头鬼脑的,有话大声说。”

强大声说:“妈妈让我告诉您,别留客人吃饭!”

Bié liú kèrén lái chīfàn!

Bàba péi kèrén liáotiān, xiǎoqiáng yǒu huà yào shuō.

Bàba jiànle shuō: “Bié nàme guǐtóuguǐnǎo de, yǒu huà dàshēng shuō.”

Qiángdà shēng shuō: “Māmā ràng wǒ gàosù nín, bié liú kèrén chīfàn.”

Đừng giữ khách lại ăn cơm

bố đang tiếp khách , tiểu Cường có vẻ như muốn nói gì đó với bố .

Bố đoán được liền hỏi : “Con đừng có lén lén lút lút như vậy nữa , có gì cứ nói to lên xem nào !”

Tiểu Cường liền lớn tiếng nói : “Mẹ bảo con nói với bố là đừng giữ khách lại ăn cơm ! ”

Thêm bình luận